70-lecie WFO

Brak komentarzy

Goście / Guests

Andrzej Barański
Reżyser filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych. Członek Polskiej Akademii Filmowej.
Director of feature, documentary and animated films. Member of the Polish Film Academy.

Józef Robakowski
Artysta, historyk sztuki, autor filmów dokumentalnych, cykli fotograficznych, zapisów video, rysunków, instalacji, obiektów, projektów konceptualnych oraz inicjator wystaw i akcji artystycznych. Współzałożyciel Warsztatu Formy Filmowej, kurator i właściciel Galerii Wymiany.
Artist, art historian, author of documentary films, photo series, video records, drawings, installations, objects, conceptual designs, and initiator of exhibitions and performances. Co-founder of the Workshop of the Film Form, curator and owner of Gallery Wymiany.

Środa 20 listopada, 16:00 /FS/
Wednesday 20 November, 04:00 PM /FS/

 

Żywa galeria / Living Gallery
reżyseria / directed by Józef Robakowski /1975/, 27’ /WFO/

To film o polskiej scenie artystycznej lat 70. Krótkie sekwencje filmowe prezentują twórczość osiemnastu artystów polskich, ukazując interesujące zjawiska zachodzące w sztuce współczesnej.
This is a film about the Polish artistic scene in the 70s. Short film sequences present the artistic work of eighteen Polish artists showing interesting phenomena in contemporary art.

Witkacy / Witkacy
reżyseria / directed by Józef Robakowski /1981/, 19’ /WFO/

Filmowy portret Stanisława Ignacego Witkiewicza nakręcony w oparciu o jego twórczość fotograficzną, pisarską, malarstwo, a przede wszystkim portrety z „Firmy portretowej”. Motywem dźwiękowym budującym dramaturgię filmu są odgłosy pędzącej lokomotywy.
A film portrait of famous Polish artists Stanislaw Ignacy Witkiewicz based on his photographic and literary work as well as painting and his portraits from ‘The Portrait Painting Company’. The sound motif building the dramaturgy of the film is the sound of a rushing locomotive.

Środa 20 listopada, 16:00 /FS/
Wednesday 20 November, 04:00 PM /FS/

 

Wypracowanie / Essay
reżyseria / directed by Andrzej Barański /1979/, 19’ /WFO/

Wnikliwe studium osobowości człowieka w okresie dojrzewania oparte na monologu wewnętrznym młodego chłopca, który próbuje samookreślić się i odpowiedzieć na najbardziej nurtujące go pytania.
A deep study of a man’s coming of age. Through internal monologue, a young boy tries to define himself and answer the questions that bother him.

Konstrukcja / Construction
reżyseria / directed by Andrzej Barański /1980/, 6’ /WFO/

Pełen niepokoju i pytań o przyszłość film opowiada o niebezpieczeństwie odrodzenia się faszyzmu.
Full of anxiety and questions about the future story about the dangers of the rebirth of fascism.

Wakacje w mieście / Holiday in the City
reżyseria / directed by Andrzej Barański /1988/, 10’ /WFO/

Animowana impresja ułożona z XIX-wiecznych pocztówek i rycin XIX-wiecznych o przesłaniu filozoficznym.
Animated impression arranged from XIX-century postcards and engravings with a philosophical message.

Środa 20 listopada, 16:00 /FS/
Wednesday 20 November, 04:00 PM /FS/


Goście / Guests

Jacek Bławut
Operator, reżyser, producent, wykładowca akademicki. Członek Europejskiej Akademii Filmowej. Laureat wielu międzynarodowych festiwali filmowych, trzykrotny zwycięzca Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu.
Cinematographer, director, producer, academic lecturer. Member of European Film Academy. Laureate of many international film festivals, three-times winner of the Man in Danger Media Festival.

Lechosław Czołnowski                                                                                                                                                                                      Reżyser, operator, absolwent PWSFTviT w Łodzi. Członek Warsztatu Formy Filmowej.
Director, cinematographer, Lodz Film School graduate. Member of the Workshop of the Film Form.

Piątek 22 listopada, 10.30 /MK/
Friday 22 November, 10.30 AM /MK/

 

Byłem generałem Wehrmachtu / I Was Wehrmacht General
reżyseria / directed by Jacek Bławut /1988/, 18’ /WFO/

Filmowy portret Kazimierza Leskiego, inżyniera, lotnika, byłego kapitana i pracownika wywiadu AK, który całe życie poświęcił ojczyźnie, represjonowanego po 1945 roku.
A film portrait of Kazimierz Leski, an engineer, pilot, ex-captain and AK intelligence officer who devoted his life to his homeland and suffered from victimization after 1945.

Zek-796 / Zek-796
reżyseria / directed by Lechosław Czołnowski /1990/, 54’ /WFO/

Bohaterem filmu jest Bogusław Baj, który w 1945 roku, mając 20 lat, za przynależność do AK i organizacji „Nie” został aresztowany przez NKWD i więziony w sowieckich łagrach. W filmie sędziwy bohater opowiada o swoich
przejściach.
In 1945, the main protagonist of the film, then 20-years-old Boguslaw Baj was arrested by the NKVD for being a member of AK and organisation ‘No’. For many years he was imprisoned in Soviet labor camp. In the film, the elderly protagonist talks about his experiences.

Piątek 22 listopada, 10.30 /MK/
Friday 22 November, 10.30 AM /MK/