Muzeum Kinematografii
90-312 Łódź, pl. Zwycięstwa 1

tel: +42 674 09 57
tel/fax: +42 674 90 06
tel. kom.: +48 0 605 746 211

e-mail: media@kinomuzeum.pl
e-mail: festiwalmediow@kinomuzeum.eu

konto PEKAO SA
II O.Łódź 73124030281111000028221364

 

 

 

Biuro Organizacyjne:

Jakub Wiewiórski
dyrektor festiwalu

Monika Chybowicz-Brożyńska
kurator festiwalu

Anna Krzyżańska -
współpraca

 Regulamin >

REGULAMIN KONKURSU FILMÓW DOKUMENTALNYCH

25. FESTIWALU MEDIÓW W ŁODZI „CZŁOWIEK W ZAGROŻENIU”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu filmów dokumentalnych i reportaży telewizyjnych, określanych dalej jako Filmy, w czasie 25. Festiwal Mediów w Łodzi „Człowiek w Zagrożeniu”, jest Muzeum Kinematografii w Łodzi, zwane dalej Organizatorem.

2. 25. Festiwal Mediów w Łodzi „Człowiek w Zagrożeniu” będzie miał miejsce w dniach 25 - 28 listopada 2015 r. w Łodzi.

3. Regulamin określa zasady zgłaszania Filmów do Konkursu oraz przyznawania nagród w Konkursie.

4. Konkurs ma charakter otwarty – dla udziału w konkursie nie ma znaczenia narodowość twórców i miejsce powstania Filmu.

5. Celem Konkursu jest prezentacja Filmów podejmujących tematykę szeroko rozumianych zagrożeń stojących przed współczesnym człowiekiem, zarówno w skali globalnej, jak i indywidualnej oraz wyłonienie i docenienie Filmów, zdaniem Jury, zasługujących na nagrodzenie. Organizator stawia sobie za zadanie także promowanie filmu dokumentalnego, jako szczególnie ważnej dziedziny kinematografii.

§ 2 WARUNKI DOPUSZCZENIA FILMÓW DO SELEKCJI

1. Do Konkursu można zgłaszać Filmu, które stanowią odrębną całość artystyczną.

2. Warunkiem dopuszczenia Filmu do selekcji jest:

1) wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który znajduje się na stronach internetowych www.kinomuzeum.pl oraz festiwalmediow.art.pl, oraz przesłanie e-mailem trzech fotosów z Filmu oraz portretu reżysera w rozdzielczości 300 dpi, pod adres festiwalmediow@kinomuzeum.eu
2) dostarczenie do Organizatora kompletu materiałów określonych w § 2 ust 3 oraz potwierdzenia dokonania opłaty, o której mowa w § 2 ust 12, w nieprzekraczalnym terminie do 12 października 2015 r.

3. Zgłaszający jest zobowiązany dostarczyć Organizatorowi dwie kopie Filmu na płycie DVD na adres: Muzeum Kinematografii, pl. Zwycięstwa 1, 90-312 Łódź.

4. Filmy dostarczone po wyznaczonym terminie nie będą podlegać procesowi selekcji.

5. Do udziału w konkursie mogą zostać zakwalifikowane wyłącznie Filmy zrealizowane po 1 stycznia 2014 r. Z selekcji są wyłączone Filmy, które zostały zgłoszone do selekcji 24. Edycji Festiwalu Mediów „Człowiek w Zagrożeniu”.

6. W przypadku Filmów obcojęzycznych kopia musi posiadać napisy polskie.

7. Filmy do konkursu mogą zgłaszać osoby fizyczne lub prawne. Zgłaszający Film jest zobowiązany do złożenia w formularzu zgłoszeniowym oświadczenia, iż jest uprawniony do dokonania zgłoszenia i udzielenia Organizatorowi określonej w Regulaminie licencji do korzystania z Filmu i materiałów towarzyszących, tj. że przysługują mu wszelkie prawa autorskie i prawa pokrewne (producenckie, wykonawcze) lub jest upoważniony przez dysponenta tych praw do działania w jego imieniu i na jego rzecz w zakresie objętym zgłoszeniem.

8. Zgłaszający oświadcza, że w zakresie objętym Regulaminem przysługują mu (lub jego Mocodawcy) wyłączne i niczym nieograniczone prawa do Filmu i materiałów towarzyszących oraz że Film i materiały nie są obciążone prawami osób trzecich i praw takich nie naruszają. Oświadcza ponadto, że jest prawidłowo umocowany do dokonania zgłoszenia i udzielenia licencji, a umocowanie w chwili dokonywania zgłoszenia nie wygasło, ani nie zostało odwołane. W razie wystąpienia przez jakikolwiek podmiot do Organizatora z roszczeniami dotyczącymi naruszenia praw osób trzecich (w szczególności praw autorskich, wykonawczych, producenckich), Zgłaszający zobowiązuje się zaspokoić w całości słuszne roszczenia tych osób i zwolnić Organizatora z obowiązku wszelkich świadczeń z tego tytułu.

9. Zgłaszający z chwilą przesłania zgłoszenia udziela Organizatorowi nieodpłatnej oraz niewyłącznej licencji na korzystanie z Filmu i wszelkich innych przesłanych materiałów w następujący sposób (pola eksploatacji):
1) realizację maksymalnie pięciu publicznych pokazów Filmu w ramach Festiwalu i jego kolejnych edycji;
2) zwielokrotnianie dowolną techniką (analogową, cyfrową) kopii i innych materiałów dla celów selekcji lub promocji Filmu;
3) korzystanie z trailera lub dowolnych fragmentów Filmu (do trzech minut), z tytułu oraz z materiałów towarzyszących dla celów promocyjnych poprzez ich publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie oraz publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu przez siebie wybranym (w szczególności w Internecie); 4) wykorzystanie wszystkich w/w materiałów do promocji kolejnych edycji Festiwalu.

10. Organizatorowi przysługuje prawo udzielania dalszych licencji (sublicencji) na korzystanie z fragmentów Filmu i materiałów towarzyszących w zakresie objętym licencją, o której mowa w ust. 9, w tym w szczególności prawo udzielania sublicencji mediom (w tym nadawcom, portalom internetowym, kinom) na rozpowszechnianie fragmentów Filmu (do trzech minut), rozpowszechnianie trailera lub materiałów towarzyszących.

11. Nadesłane do Organizatora kopie Filmu nie będą zwracane Zgłaszającemu. Znajdą się w archiwum Festiwalu.

12. Organizator pobiera opłatę za zgłoszenie Filmu do Konkursu w wysokości 50 zł.

13.Zgłaszający oświadcza, że wyraża w formularzu zgłoszeniowym zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatora podanych w nim danych osobowych na potrzeby selekcji Filmów oraz komunikacji w celach związanych z Festiwalem (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity: Dz. U. 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.).

§ 3 SELEKCJA

1. Dyrektor Festiwalu powołuje Komisję Selekcyjną.

2. Dyrektor Festiwalu zaprasza wybrane przez Komisję Selekcyjną Filmy do udziału w Konkursie.

3. Dyrektor Festiwalu poinformuje do dnia 3 listopada 2015r. o wynikach selekcji. Lista Filmów zakwalifikowanych do Konkursu oraz pokazywanych poza konkursem zostanie opublikowana na stronie internetowej www.kinomuzeum.pl oraz www.festiwalmediow.art.pl.

4. Decyzja Dyrektora Festiwalu jest ostateczna.

5. W przypadku zakwalifikowania Filmu do udziału w Festiwalu Zgłaszający jest zobowiązany przesłać Organizatorowi w ciągu siedmiu dni kopię pokazową Filmu na nośniku 35 mm, DCP, Beta SP, Beta Digital PAL, BluRay lub DVD,

6. Kopie pokazowe będą na życzenie Zgłaszającego zwracane mu na koszt Organizatora w ciągu miesiąca od daty zakończenia Festiwalu na podany przez Zgłaszającego adres.

§ 4 NAGRODY

1. Dyrektor Festiwalu powołuje Jury po zasięgnięciu opinii Rady Programowej Festiwalu.

2. Jury przyznaje następujące nagrody: 1) Grand Prix Festiwalu oraz Nagrodę Prezydenta Miasta Łodzi w wysokości 12 tys. zł,
2) Nagrodę „Cierpliwego oka” im. Kazimierza Karabasza – nagrodę w wysokości 10 tys. zł od Narodowego Centrum Kultury,
3) Nagrodę Stowarzyszenia Filmowców Polskich,
4) Nagrodę im. Aleksandra Kamińskiego,
5) Medal Fundacji Monumentum Iudaicum Lodzense
6) Wyróżnienia w postaci dyplomów honorowych.

3. Jury może przyznać nagrody pozaregulaminowe dla Filmów pokazywanych w Konkursie lub poza nim oraz nagrodzić twórców tych Filmów.

4. Instytucje kulturalne, sponsorzy, stowarzyszenia po konsultacji i za zgodą Dyrektora Festiwalu mogą przyznawać własne nagrody.

§ 5 SPRAWY ORGANIZACYJNE

1. Twórcy Filmów prezentowanych na Festiwalu uczestniczą w nim na własny koszt. Organizator zapewni na swój koszt spotkanie Twórców z widzami i przedstawicielami mediów. Twórców prosimy o powiadomienie Organizatora z wyprzedzeniem o planowanej obecności.

2. Organizator zapewnia nocleg reżyserom Filmów nagrodzonych przez Jury.

3. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt e-mailowy: festiwalmediow@kinomuzeum.eu, m.chybowicz@kinomuzeum.pl, annakrzyzanska@kinomuzeum.eu lub telefoniczny: 0 605 746 211.

§ 6 UWAGI KOŃCOWE

1. Zgłoszenie Filmu do selekcji i udział w Konkursie są równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień Regulaminu.

2. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek kwestii spornych oraz w sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem ostatecznie decyduje Dyrektor Festiwalu.

3. Regulamin we wszystkich aspektach podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej